-->

International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

Veel gestelde vragen

Questions and comments regarding ISGINTT may be sent to the ISGINTT Secretariat using the contact form. Answers will be provided in due time and may be considered in the updating of the ISGINTT safety guide.

Wat houdt het ISGINTT-handboek precies in?
Het ISGINTT beoogt bij het vervoer van gevaarlijke goederen de interactie tussen binnentankschepen en andere schepen of walvoorzieningen zoals terminals veiliger te maken. Veiligheid is inderdaad een kritieke factor voor de tankerindustrie en de opstellers hopen dat het ISGINTT tot de standaard referentie voor een veilig tankschip- en terminalbedrijf zal uitgroeien. Het ISGINTT moet om deze reden niet alleen op de wijzigingen in het ontwerp van de tankschepen of de exploitatiepraktijk vooruitlopen, maar ook rekening met de meest recente technologie en regelgeving houden.
Het ISGINTT geeft de beste veiligheidspraktijken voor de exploitatie van tankschepen en terminals, samen met een controlebeleid dat op het risicomanagement gebaseerd is. Met het ISGINTT wordt beoogd het veiligheidsbewustzijn te vergroten en een omgeving tot stand te brengen waarin de risicofactoren die verband houden met bepaalde operaties aan boord worden teruggebracht, niet alleen door het opleggen van voorschriften, maar vooral ook door werknemers en werkgevers in het tankvaart- en terminalbedrijf aan te zetten tot de identificatie van specifieke beroepsrisico’s en de invoering van gerichte preventieve maatregelen. In andere woorden: het ISGINTT is een benadering die de nadruk op de menselijke factor in de veiligheidsstrategie legt.
Is een soortgelijke benadering gepland voor andere rivieren?
Het ISGINTT is niet beperkt tot een specifiek rivierensysteem.
Vervangt het ISGINTT-handboek de bestaande wettelijke voorschriften, zoals het ADN?
Het ISGINTT heeft niet tot doel de bestaande wettelijke vereisten zoals het ADN (Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren) te vervangen of te wijzigen, maar deze met aanbevelingen aan te vullen. De opstellers geloven dat het ISGINTT de beste technische leidraad voor de exploitatie van binnentankschepen en terminals zal bieden en roepen alle betrokken partijen op om te controleren dat de aanbevelingen uit deze gids niet alleen gelezen en begrepen zijn, maar vooral ook nageleefd worden.
Zal het ISGINTT-handboek het ISGOTT vervangen?
Het ISGINTT zal het ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals) niet vervangen. Het ISGOTT wordt gebruikt voor de zeevaart, terwijl het ISGINTT de binnenvaart betreft.
Is het ISGINTT-handboek wettelijk bindend?
Het ISGINTT is niet wettelijk bindend. Het doel is niet om de geldende wetgeving te vervangen of te wijzigen, maar om aanvullende aanbevelingen te doen. Het ISGINTT bundelt de beste prakrijken die door de deelnemende industriële organisaties worden aanbevolen.
Is het ISGINTT-handboek compatibel met soortgelijke richtsnoeren voor de zeevaart?
Het ISGINTT is compatibel met internationale richtlijnen voor zeeschepen. De opstellers hebben op de “International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals” (ISGOTT) (5de editie) van OCIMF en, voor bepaalde hoofdstukken over gasachtige producten, op de “Liquefied Gas Handling Principles on Ships and In Terminals” (LGHP) van SIGTTO aangesloten om mogelijke lacunes uit te sluiten en de compatibiliteit tussen de verschillende interfaces te garanderen.
Wat is de relatie tussen het EBIS en het ISGINTT-handboek?
Het EBIS (European Barge Inspection Scheme) betreft de situatie aan boord, terwijl het ISGINTT de verbetering van het werk met betrekking tot de interface tussen schip en terminal beoogt.
Hoe wordt de interactie tussen processen en menselijke factoren in overweging genomen?
Hoe kunnen milieuorganisaties aan het ISGINTT-handboek bijdragen?
Het ISGINTT is geen politiek discussieforum, maar geeft technische richtsnoeren voor de interactie tussen wal, schip en terminal. Eventuele concrete en praktische bijdragen van milieuorganisaties aan de technische richtsnoeren kunnen echter wel bij een toekomstige herziening van het ISGINTT in overweging genomen worden.
Hoe kan ik over toekomstige ontwikkelingen van het ISGINTT-handboek geïnformeerd worden?
Wij sturen informatie met belangrijk nieuws over het ISGINTT aan alle deelnemers aan evenementen in het kader van het handboek en aan alle personen die ons hun gegevens (inclusief mailadres) sturen. Deze informatie zal tevens beschikbaar zijn op de website van het ISGINTT (www.isgintt.org).
Zal er tevens een hard copy of boek beschikbaar of te koop zijn?
Het ISGINTT kan hier gratis gedownload worden en op verzoek zijn papieren versies beschikbaar. U kunt het contactformulier gebruiken om meer informatie te vragen.
Is financiële steun voorzien voor training over het gebruik van het ISGINTT-handboek?
De financiering van een cursus of opleiding over het ISGINTT is niet voorzien, hoewel deze zowel aan wal als aan boord zeker nodig zullen zijn.
Zal het ISGINTT-handboek in het Spaans worden vertaald?
De vertaling in andere talen, waaronder het Spaans, kan eventueel overwogen worden als voldoende middelen ter beschikking staan.
Hoe zullen eventuele extra middelen worden gebruikt?
Eventuele andere financiële middelen zouden voor de vertaling van de toekomstige herzieningen van het ISGINTT of de vertaling in andere talen gebruikt kunnen worden.
Wat is een redelijk bedrag voor de herziening van het ISGINTT-handboek?
Het secretariaat van het ISGINTT aanvaardt elke bijdrage voor de vertaling van het handboek en de herzieningen. De lijst met sponsors en de toegezegde bedragen worden hier gegeven.
Kan een bedrijf dat partner voor een hele taal wil worden meer worden geboden dan de link op de ISGINTT-website en de vermelding in het ISGINTT-handboek zelf?
De toezegging van een sponsor voor de vertaling in een andere taal dan de drie genoemde talen van het Rijngebied zou aanleiding tot een speciale overeenkomst kunnen geven. Via het contactformulier kunnen eventuele voorstellen aan het stuurcomité worden gedaan of nadere informatie aan het secretariaat van het ISGINTT worden gevraagd.
Welke regelgeving is van toepassing op het gebruik van inert gas en de inzet van dampretoursystemen voor de terminaloperaties tussen schip en wal?
Het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) schrijft – in hoofdstuk 3.2, tabel C – voor elke ladingbehandeling op het schip of aan wal het gebruik van een systeem voor de dampterugwinning voor. In hoofdstuk 3.2.3 (ADN) wordt in de toelichting bij kolommen 7 en 20 van tabel C een gesloten tanksysteem voorgeschreven voor de omgang met inert gas, de stabilisering van de lading en de ladingbehandeling.

De vereiste dampterugwinning is gebaseerd op Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations (de zogenaamde “Stage I” richtlijn).

Voor de VS worden deze aspecten in 49 CFR, part 39, US Coast Guard, geregeld.